17.09.2019

Указания за подаване на информация в Сметната палата след регистрация

След регистрацията си в ЦИК/ОИК участниците в изборите представят в Сметната палата информация и документи, както следва:

             I. За политическа партия: (образец на писмо - изтегли)

 1. Удостоверения за регистрация на политическата партия за участие в изборите;
 2. Документи за упълномощаване или делегиране на права и задължения на лица различни от лицето, представляващо политическата партия;
 3. Информация за телефон, мобилен телефон, адрес и e-mail на лицето/лицата за контакти със Сметната палата;
 4. Информация за промяна на лицето/лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания, представена в тридневен срок от извършване на промяната (чл. 163, ал. 1 от ИК).

 

            II. За коалиция: (образец на писмо - изтегли)

 1. Удостоверения за регистрация на коалицията за участие в изборите;
 2. Коалиционно споразумение за образуване на коалицията;
 3. Информация (трите имена, ЕГН и адрес) за лицата, които представляват коалицията;
 4. Информация за партията от състава на коалицията, която отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията във връзка с предизборната кампания;
 5. Документи за упълномощаване или делегиране на права и задължения на лица, различни от лицата, представляващи коалицията и/или съставляващите я партии, /и/или съставляващите я партии и коалиции;
 6. Информация за телефон, мобилен телефон, адрес и e-mail на лицето/лицата за контакти със Сметната палата;
 7. Информация за промяна на лицето/лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания, представена в тридневен срок от извършване на промяната (чл. 163, ал. 1 от ИК).

 

            III. За инициативен комитет: (образец на писмо - изтегли)

 1. Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. Удостоверение за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;
 3. Документи за упълномощаване или делегиране на права и задължения на лица различни от лицето, представляващо инициативния комитет;
 4. Информация за телефон, мобилен телефон, адрес и e-mail на лицето/лицата за контакти със Сметната палата;
 5. Информация за промяна на лицето/лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания, представена в тридневен срок от извършване на промяната (чл. 163, ал. 1 от ИК).

 

IV. На всички регистрирани участници е преодоставена възможност да упълномощят лице/лица, които да подават информацията по чл. 171 от Изборния кодекс за публикуване в Единния публичен регистър на Сметната палата чрез използване на електронен подпис/използване на „username” и „password”. Представляващият на регистрирания участник в изборите упълномощава лице/лица, чрез заявление по образец, утвърден от Сметната палата. (изтегли образеца)

17.09.2019

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 г. за осигуряване на публичност и прозрачност на предизборната кампания

15.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 17.00 часа на 15 септември 2019 г.

 

14.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 17.00 часа на 14 септември 2019 г.

14.09.2019

Съобщение

ВАЖНО ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПАРИИ И КОАЛИЦИИ В ОИК ПАВЛИКЕНИ

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение №943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т.18.1. от решението, предложението за регистрацията на кандидатската листа се извършва в ОИК на хартиен и технически носител в ексел формат.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатската листа на общински съветници за технически носител.

Предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в ОИК - вариант 11.09.2019

13.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Павликени е насрочено за 17.00 часа на 13 септември 2019 г.

09.09.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от тук
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от тук
07.09.2019

Съобщение

ВАЖНИ СРОКОВЕ

ОИК-Павликени напомня, че крайния срок за:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.
05.09.2019

РЕГИСТЪР на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Приложение № 60-МИ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

 

РЕГИСТЪР

на инициативните комитети за издигане кандидатурата на независим кандидат

в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 (по чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс)

 

Пореден №, дата и час на постъпване

Инициативен комитет за издигане на:

 

Общински съветник/кмет на община/район/кметство

Община/район/кметство

(наименование)

Собствено, бащино и фамилно име на членовете на

инициативния комитет

№ и дата на решението на ОИК за регистрация

1./05.09.2019г. / 15.00ч.

 

АЛБЕНА ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА

кмет на кметство

Кметство

гр. БЯЛА ЧЕРКВА

Анастасия Иванова Георгиева

Тихомир Димитров Кирилов

Румяна Петрова Личева

Мая Цветанова Димитрова

Детелина Любомирова Грънчарова

Севим Мехмедова Мустафова

Мария Величкова Серафимов

№5-МИ от 05.09.2019г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2019

Съобщение Работното време на ОИК - Павликени: всеки календарен ден от 9:00 - 17:00 часа. Начална дата за приемане на документи за регистрации на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети - 05.09.2019г., а крайната, съгласно хронограмата, о

още съобщения

Календар

Решения

 • № 34-МИ / 15.09.2019

  относно: Регистрация на местна коалиция ВМРО БНД (ПП НФСБ, ПП ВМРО, ПП ЗНС) за участие в изборите за кмет на кметство в кметства с. Батак, с. Бутово, гр. Бяла черква, с. Върбовка, с. Горна Липница, с. Долна Липница, с. Караисен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Недан, с. Патреш и с. Стамболово, Община Павликени на 27 октомври 2019г.

 • № 33-МИ / 15.09.2019

  относно: Регистрация на местна коалиция ВМРО БНД (ПП НФСБ, ПП ВМРО, ПП ЗНС) за участие в изборите за ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в Община Павликени на 27 октомври 2019г.

 • № 32-МИ / 15.09.2019

  относно: Регистрация на местна коалиция ВМРО БНД (ПП НФСБ, ПП ВМРО, ПП ЗНС) за участие в изборите за КМЕТ на ОБЩИНА в Община Павликени на 27 октомври 2019г.

всички решения